martes, 24 de abril de 2012

DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DEL PSICOPEDAGOG

Al llarg d'aquests dies també hem anat confeccionat les funcions del psicopedagog. Una proposta per part de la meva tutora després de fer un intercanvi d'opinions sobre l'experiència meva amb diferents psicopedagogs. Aquest aspecte no el tenia contemplat però vaig trobar interessant fer-hi una aturada i a la vegada deixar clar quina o quines són les tasques que el psicopedagog ha o no ha d'exercir. La proposta va sorgir arrel d'una conversa curiosa a l'hora del cafè on vam plantejar que sovint el psicopedag es considera un "apagafocs"

Les  funcions del psicopedagog dins el centre són:
Contribuir a generar una visió global del centre i de les tasques educatives. Col·laborar en un desenvolupament del currículum, que ajudi als alumnes a ser protagonistes dels seus aprenentatges i que promou una interrelació positiva. Col·laborar en la identificació de les necessitats de recolzament, que venen donada pels propis alumnes, les seves famílies i pels professionals que tenen part en el procés educatiu. Col·laborar i participar en l’orientació dels recursos, de manera que els alumnes amb necessitats educatives especials puguin ser inclosos i participar en la dinàmica del centre, en els seus processos d’aprenentatge i de treball conjunt dels professionals afavorint la inclusió plena. Desenvolupar una relació positiva amb els professionals que intervenen en el procés educatiu. Promoure un treball cooperatiu, que incrementi la col·laboració entre els docents. Establir un clima dinàmic pel desenvolupament professional: compartir idees i experiències, clarificar-les, negociar-les i confrontar-les.

Les seves funcions de coordinació són:
Proporcionar recolzaments, incentius i recursos per a comprometre als docents en la posada en marxa dels projectes A NIVELL DE CENTRE:
 Fomentar una visió de conjunt institucional i de corresponsabilitat i consens en la presa de decisions sobre els recolzaments i en la seva prestació, de manera que quedi reflectit en el Projecte Educatiu i en els documents que regulen l’organització del centre. Recolzar i assessorar als òrgans competents del centre: Analitzar, conjuntament amb la cap d’estudis,l’horari dels docents amb la finalitat de que aquest contempli sessions de treball conjuntes dels equips de cicle,equip psicopedagògic, d’inter-nivells, intercicles, de tutors..., que permetin que la col·laboració en la planificació, desenvolupament i avaluació dels suports sigui possible i eficaç. Coordinar el treball de tot l’equip psicopedagògic del centre: logopeda, mestra d’educació especial, educador social.
 EN REFERÈNCIA A L'ALUMNAT/GRUP AULA:
 Valorar les necessitats educatives dels alumnes i de la forma organitzativa que cada alumne precisa, reben els suports que necessiten en el marc escolar. Vetllar per què els diferents suports estiguin en funció del currículum i es donin en l’entorn més normalitzat possible . Potenciar el seguiment i l’avaluació dels suports i assessorar en les decisions que siguin necessàries a fer. Tenir present que els suports que es presenten als alumnes siguin assumits pel professorat adient. Recolzar als professionals en la realització de sessions de treball conjuntes, tant en relació amb la planificació com en el seguiment i avaluació.  
Potenciar un vincle d’intercanvi d’informació i d’enteniment entre el centre i altres agents educatius que puguin treballar en xarxa educativa

No hay comentarios:

Publicar un comentario