martes, 3 de abril de 2012

INTERVENCIÓ EN L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, DETECTAR LES POSSIBLES NEE DELS NENS EN EDUCACIÓ INFANTIL.

L’àmbit escollit  és l’àmbit escolar. El psicopedagog en aquest àmbit té un paper basat en el diagnòstic en l’educació; l’atenció a la diversitat; l’assessorament en l’elaboració de plans individualitzats per a alumnes amb necessitats educatives especials; l’assessorament curricular didàctic i metodològic en totes les vessants; la orientació i la intervenció psicopedagògica per al desenvolupament acadèmic i personal; la interculturalitat i inclusió escolar; i l’assessorament a les famílies. Aquest professional es coordina amb freqüència amb la resta de professionals que formen el gabinet psicològic, el claustre de mestres i pares d’alumnes.
La intervenció té un caràcter global i dinàmic, perquè en el seu abordatge té en compte en estreta interrelació els aspectes personals, familiars, escolars i socials dels alumnes. Les actuacions es realitzen en el mateix context en el qual sorgeixen les necessitats o demandes, vinculant-les amb els mecanismes de la vida quotidiana que els emmarca. El treball conjunt en el si de l’equip i entre els EAP esdevé l’element bàsic per a la planificació d’intervencions de caràcter coherent i eficaç ajustades a les necessitats socioeducatives del territori.
El centre de realització de les pràctiques es troba situat a Santa Maria de Palautordera, una població del Vallès Oriental. Aquest, rep el nom de MARAGDA SCP. És un centre que ofereix un servei d’atenció i prevenció en el desenvolupament i aprenentatge dels infants i les seves famílies.
La missió del psicopedagog/a del centre es basa en coordinar-se amb els diferents professionals i centres educatius per detectar, analitzar, intervenir, avaluar.. els diferents casos en funció de les necessitats educatives específiques que cada infant presenta. Amb la coordinació que ha de garantir el psicopedagog es posen en marxa tots els serveis que s’ofereixen o que es necessiten per fer front als diferents casos que es van trobant i dels que s’ha sol·licitat una avaluació.
Últimament a les escoles han aparegut molts serveis externs que molt sovint estan relacionats amb els mateixos alumnes (amb un alumne i poden treballar diferents agents), per coordinar aquest treball, és necessària la figura del psicopedagog per coordinar les intervencions i elaborar un document on quedi informació.
A part dels nens amb informe tècnic i dictamen (que normalment reben atenció de serveis externs), hi ha altres alumnes que reben atenció per part de serveis externs amb els quals és necessària una bona coordinació (psicòleg, optometrista, logopeda...)
Per realitzar aquesta coordinació caldria que el psicopedagog realitzés un treball en xarxa.
La creació de xarxes de treball conjunt entre professionals, entre l’escola i altres agents i serveis educatius, constitueix un procés altament participatiu i vinculant. Col·laboració, participació i implicació configuren l’entramat relacional i operatiu de la xarxa, cosa que afavoreix la coresponsabilitat dels que hi participen i també l’assumpció compartida del poder amb relació a les decisions i actuacions que es planifiquen.
La societat d’avui dia, té una especial significació per a la perspectiva comunitària de la intervenció psicopedagògica, ja que des d’aquesta es considera que l’individu, no és un ésser únicament “diferenciat”, sinó un ésser social, que creix i es construeix, internament i externament, per mitjà de vincles que estableix amb el seu entorn i amb aquells que l’habiten. Les necessitats educatives dels individus deixen de ser considerades com un element simple per ser plantejades com una cosa complexa, dinàmica i canviant segons les interaccions de l’individu en diferents contextos.
La intervenció comunitària intenta actuar de manera compensadora, integrada i global sobre els contextos (família, escola) i sobre les condicions que propicien el fracàs escolar o a marginalitat social implicant a diferents institucions educatives, sanitàries...com a agents directes en la seva presa de decisions i en les actuacions.
Des d’una perspectiva comunitària de la intervenció psicopedagògica el treball en xarxes entre professionals que intervenen a una escola, pretén avançar en plantejament de caràcter:
·         Globalitzant. Analitzant les demandes i els problemes als quals s’ha de donar resposta des d’una perspectiva global.
·         Plurisdisciplinària. La majoria de situacions socials i educatives són tan riques i complexes que el seu estudis no pot ser des d’una única disciplina. És necessària l’aportació de cada professional que forma part de la xarxa.
·         Compartit. La creació d’un treball en xarxa requereix preveure les bases del funcionament dels grups cooperatius en els quals la funció específica i individual de cada membre han de ser compartits posteriorment.
És important diferenciar les funcions que són pròpies de cada un dels serveis integrats a la xarxa i tenir present que cal consensuar la presa de decisions i establir qui i com actuarà i fer una valoració de la intervenció feta.

S’entén per necessitats educatives especials (NEE) aquelles afectacions temporals o permanents, com ara discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, sobredotació o condicions associades a la història educativa i escolar de l’alumnat, que requereixen una atenció escolar especialitzada. El nostre sistema educatiu es regeix pel principi d’escola inclusiva. Els alumnes amb necessitats educatives especials s’escolaritzaran preferentment en els centres educatius ordinaris. Prèviament a la seva escolarització, es realitza una avaluació inicial de les seves necessitats específiques. Un cop avaluades llurs capacitats i els suports disponibles, si es considera que no poden ser atesos en centres ordinaris, es deriven a centres d’educació especial.
Per contribuir a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials de tots els centres, el sistema educatiu compta amb professionals, recursos i serveis educatius generals i específics:
·         Serveis educatius de zona (SEZ): són serveis per a l’assessorament psicopedagògic i per al suport en recursos pedagògics als centres educatius de la zona. Inclouen:
o       l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)
o       el centre de recursos pedagògics (CRP)
o       l’equip d’assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió (ELIC)

  • Serveis educatius específics (SEE): són serveis de suport a l’activitat pedagògica dels centres amb l’objectiu d’adequar l’actuació educativa a l’alumnat amb discapacitat o trastorns greus del desenvolupament i la conducta. Els SEE fan l’avaluació específica de necessitats educatives d’alumnat amb discapacitats vinculades a la seva especialitat, ofereixen suport en recursos i materials didàctics específics i duen a terme accions de suport per al professorat i l’alumnat i les famílies per a la intervenció educativa.

    Són serveis educatius específics: (entre altres)
    • CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius): CREDV (Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals)
    • SEEM (Servei Educatiu Específic en Discapacitat Motora)
    • SEETDiC (Servei Educatiu Específic en Trastorns Generalitzats del Desenvolupament i de la Conducta)

No hay comentarios:

Publicar un comentario