martes, 24 de abril de 2012

CONCLUSIONS SOBRE L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Els valors que fonamenten l’educació en la diversitat són davant de tot de caràcter social i cultural: és imprescindible, per tant, que l’escola respongui a les necessitats educatives de tots els alumnes.
L'atenció a la diversitat en el sistema educatiu ve definida per:
  • Tenir en compte les capacitats, interessos i motivacions de l’alumne: capacitats cognitives i coneixements que tenen, així com també els seus interessos i motivacions.
  • Ajust entre les característiques individuals i les condicions externes on es desenvolupa la seva escolaritat: les característiques individuals dels alumnes no expliquen per sí soles el comportament dels alumnes a l’aula. L’atenció a la diversitat suposa buscar el major grau possible d’ajust entre els elements individuals i les característiques del procés d’ensenyament.
  • Planificar estratègies d’ensenyament adaptativa: l’atenció a la diversitat comporta la planificació de procediments educatius suficientment diversificats, com per a què tots els alumnes assoleixin els objectius considerats com a necessaris pel seu adequat desenvolupament. No tots els alumnes han d’assolir els objectius de la mateixa manera i al mateix ritme, sinó que serà necessari respectar les exigències personals dels propis alumnes.

L’atenció a la diversitat és un nou concepte que va substituint al de les necessitats educatives especials, i suposa una ampliació del mateix, perquè té en compte les diverses formes en què els alumnes s’enfronten al procés d’ensenyament – aprenentatge.
Les diverses reformes que s’estan portant a terme en el sistema educatiu opten clarament per un model d’ensenyament comprensiu no segregat, que pretén garantir uns continguts mínims per a tots els alumnes, però a la vegada, proporcionant un ensenyament ajustat a les necessitats de cada alumne.
Ensenyament individualitzat o personalitzat: el que implica tenir en compte les característiques individuals dels alumnes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario