martes, 24 de abril de 2012

FASE 3: FASE DE FORMACIÓ


FASE 3 :    FORMACIÓ                  DATA:    23-4 AL 31-5          HORES:  4HORES LA SETMANA
Objectius: Fer el seguiment en l’àmbit escolar dels alumnes escollits que assisteixen al centre. També fer el seguiment en les sessions al centre privat. Anàlisi de les necessitats individuals, la intervenció que es practica, estratègies de diagnòstic i possibles aspectes de prevenció a tenir presents. Anàlisi del context.
Destinataris: Psicopedagoga, mestres de l’escola, famílies, alumnes, jo...
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Sessions de treball i seguiment al context escolar i al centre de Practiques.
 2. Enregistrar cada cas en funció del tipus de necessitat, la intervenció que es practica, les dificultats del procés de treball,,,
 3. Aprofundiment de les característiques de les NEE aparegudes i consensuades.
 4. Anàlisi de la tasca i les funcions de la psicopedagoga.
 5. Sessions presencials al centre MARAGDA.
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Creació de diversos documents on es reculli la informació obtinguda. Anotació d’aspectes observats, consideracions...en el diari de pràctiques. Diàleg i intercanvi amb la tutora.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
1. Qüestionar-me a mi mateixa a mesura que cerco la informació i em formo si el que vaig fent va amb consonància amb el meu objectiu inicial i les meves intencions. Seguiment per part de la tutora i intercanvi constructiu.


Amb il·lusió i moltes ganes m'endinso en la fase 3 de les meves pràctiques. Espero que sigui tant satisfactòria i amena com l'anterior que m'ha servit de molt. Estic agraïda del suport i recolzament que estic rebent, així com tot l'aprenentatge que vaig construint.

CONCLUSIONS SOBRE L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Els valors que fonamenten l’educació en la diversitat són davant de tot de caràcter social i cultural: és imprescindible, per tant, que l’escola respongui a les necessitats educatives de tots els alumnes.
L'atenció a la diversitat en el sistema educatiu ve definida per:
 • Tenir en compte les capacitats, interessos i motivacions de l’alumne: capacitats cognitives i coneixements que tenen, així com també els seus interessos i motivacions.
 • Ajust entre les característiques individuals i les condicions externes on es desenvolupa la seva escolaritat: les característiques individuals dels alumnes no expliquen per sí soles el comportament dels alumnes a l’aula. L’atenció a la diversitat suposa buscar el major grau possible d’ajust entre els elements individuals i les característiques del procés d’ensenyament.
 • Planificar estratègies d’ensenyament adaptativa: l’atenció a la diversitat comporta la planificació de procediments educatius suficientment diversificats, com per a què tots els alumnes assoleixin els objectius considerats com a necessaris pel seu adequat desenvolupament. No tots els alumnes han d’assolir els objectius de la mateixa manera i al mateix ritme, sinó que serà necessari respectar les exigències personals dels propis alumnes.

L’atenció a la diversitat és un nou concepte que va substituint al de les necessitats educatives especials, i suposa una ampliació del mateix, perquè té en compte les diverses formes en què els alumnes s’enfronten al procés d’ensenyament – aprenentatge.
Les diverses reformes que s’estan portant a terme en el sistema educatiu opten clarament per un model d’ensenyament comprensiu no segregat, que pretén garantir uns continguts mínims per a tots els alumnes, però a la vegada, proporcionant un ensenyament ajustat a les necessitats de cada alumne.
Ensenyament individualitzat o personalitzat: el que implica tenir en compte les característiques individuals dels alumnes.

CARACTERÍSTIQUES ETAPA EDUCACIÓ INFANTIL

Donat que em centro amb l'Etapa d'Educació Infantil, vam creure oportú descriure acuradament les característiques de l'etapa. Aquestes , a grans trets, són:Necessitat d’una col·laboració estreta amb les famílies: és molt important una relació i una col·laboració positiva entre la família i l’escola. Moltes de les capacitats que l’infant ha de desenvolupar en aquestes edats es poden afavorir i potenciar tant a la família com a l’escola i, de fet, s’afavoreixen molt més quan la família i l’escola actuen de manera conjunta i complementària.
 • Caràcter no obligatori: és una etapa educativa prèvia a l’escolarització obligatòria. No tots els nens hi accedeixen i l’escolarització es produeix en temps i estades diferents segons el context i les decisions que pren cada família respecte a això.
 • Funció educativa i social: No es pot discutir la funció educativa de l’escola en aquestes edats, especialment en el parvulari. Cal reconèixer, però, que l’escola infantil sobretot en els primers anys de vida de l’infant, acompleix, també, una important funció social d’ajut a les famílies en l’educació i cura dels més petits. Aquesta funció permet la incorporació de la dona al món laboral i la col·laboració de les institucions educatives en les tasques familiars.
 • Gran diversitat d’oferta educativa: hi ha una gran varietat de centres. Les característiques de cada centre influeixen en les possibilitats i les maneres de fer dels centres i, en conseqüència, en les experiències i els aprenentatges dels més petits.
 • Moment evolutiu impressionant: els canvis que es produeixen en els nens/es són d’una magnitud que no té paral·lelisme amb els que s’esdevenen en altres etapes del sistema. Un dels reptes d’aquesta etapa, precisament, consisteix per a poder adaptar-se a les característiques tan diferents dels infants segons el nivell del cicle en el qual estan.
 • Gran diversitat dins del grup: en tota l’etapa hi ha una gran diversitat de situacions i comportaments en el si del mateix grup. Les petites diferències d’edat, en aquests moments, poden comportar graus de desenvolupament força diferents i evidents. D’altra banda, les famílies disposen d’una gran varietat d’estils educatius, culturals i socials.

DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DEL PSICOPEDAGOG

Al llarg d'aquests dies també hem anat confeccionat les funcions del psicopedagog. Una proposta per part de la meva tutora després de fer un intercanvi d'opinions sobre l'experiència meva amb diferents psicopedagogs. Aquest aspecte no el tenia contemplat però vaig trobar interessant fer-hi una aturada i a la vegada deixar clar quina o quines són les tasques que el psicopedagog ha o no ha d'exercir. La proposta va sorgir arrel d'una conversa curiosa a l'hora del cafè on vam plantejar que sovint el psicopedag es considera un "apagafocs"

Les  funcions del psicopedagog dins el centre són:
Contribuir a generar una visió global del centre i de les tasques educatives. Col·laborar en un desenvolupament del currículum, que ajudi als alumnes a ser protagonistes dels seus aprenentatges i que promou una interrelació positiva. Col·laborar en la identificació de les necessitats de recolzament, que venen donada pels propis alumnes, les seves famílies i pels professionals que tenen part en el procés educatiu. Col·laborar i participar en l’orientació dels recursos, de manera que els alumnes amb necessitats educatives especials puguin ser inclosos i participar en la dinàmica del centre, en els seus processos d’aprenentatge i de treball conjunt dels professionals afavorint la inclusió plena. Desenvolupar una relació positiva amb els professionals que intervenen en el procés educatiu. Promoure un treball cooperatiu, que incrementi la col·laboració entre els docents. Establir un clima dinàmic pel desenvolupament professional: compartir idees i experiències, clarificar-les, negociar-les i confrontar-les.

Les seves funcions de coordinació són:
Proporcionar recolzaments, incentius i recursos per a comprometre als docents en la posada en marxa dels projectes A NIVELL DE CENTRE:
 Fomentar una visió de conjunt institucional i de corresponsabilitat i consens en la presa de decisions sobre els recolzaments i en la seva prestació, de manera que quedi reflectit en el Projecte Educatiu i en els documents que regulen l’organització del centre. Recolzar i assessorar als òrgans competents del centre: Analitzar, conjuntament amb la cap d’estudis,l’horari dels docents amb la finalitat de que aquest contempli sessions de treball conjuntes dels equips de cicle,equip psicopedagògic, d’inter-nivells, intercicles, de tutors..., que permetin que la col·laboració en la planificació, desenvolupament i avaluació dels suports sigui possible i eficaç. Coordinar el treball de tot l’equip psicopedagògic del centre: logopeda, mestra d’educació especial, educador social.
 EN REFERÈNCIA A L'ALUMNAT/GRUP AULA:
 Valorar les necessitats educatives dels alumnes i de la forma organitzativa que cada alumne precisa, reben els suports que necessiten en el marc escolar. Vetllar per què els diferents suports estiguin en funció del currículum i es donin en l’entorn més normalitzat possible . Potenciar el seguiment i l’avaluació dels suports i assessorar en les decisions que siguin necessàries a fer. Tenir present que els suports que es presenten als alumnes siguin assumits pel professorat adient. Recolzar als professionals en la realització de sessions de treball conjuntes, tant en relació amb la planificació com en el seguiment i avaluació.  
Potenciar un vincle d’intercanvi d’informació i d’enteniment entre el centre i altres agents educatius que puguin treballar en xarxa educativa

VALORACIÓ DE LA PRIMERA FASE

Aquesta fase ha estat molt interessant ja que he entrat de ple en les pràctiques pròpiament dites. Els primers dies, vaig fer tota una recollida d’informació sobre l’alumnat de l’escola i que assisteix al centre que em va portar més temps del que havia previst ja que era molta informació a revisar. Tota aquesta revisió ha estat debatuda i concensuada amb la tutora de pràctiques en tot moment.
Pel que fa al document sobre el Pla d’atenció a la diversitat no existia com a tal, tot el que feia referència estava inclòs en els diferents apartats tant de PE com en el PCC: un Pla específic per l’alumnat amb NESE un Pla de d’interculturalitat i un Pla d’aprenentatge d’habilitats socials.
Les primeres observacions a les aules d’infantil van venir determinades pel meu coneixement com a mestra que treballo en el mateix cicle i conec a tot l’alumnat directa o indirectament en aquestes alçades de curs i directament amb les observacions constants a l’hora de l’esbarjo.
Tinc allò que necessito i estic enfilant aspectes relacionats amb les dificultats/necessitats que apareixen ja en aquestes primeres edats per una bona intervenció. Vaig una valoració molt positiva i a la vegada estic molt agraïda i satisfeta de le feina que estic fent així com per part del recolzament del centre escolar i del centre MARAGDA. Hi ha un equip molt cohesionat i amb aptituts professionals al meu parè exemplars! Segueixo endavant ben entusiasmada!

L'EDUCACIÓ ESPECIAL, ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Ja he finalitzat la meva primera fase de pràctiques i les expectatives inicials tant positives s'han complert. LA recollida d'informació i l'intercanvi d'opinions ha estat genial. Valoro positivament el traspàs d'informació que he pogut fer, aspecte important per confeccionar el meu treball.  Us faig una síntesi de les conclusions teòriques als quals hem arribat.
L'educació especial fa referència a l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials temporals o permanents, derivades de condicions personals de discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, de condicions personals de sobredotació o per causes associades a la seva història educativa i escolar.
Aquest alumnat s'ha d'escolaritzar preferentment en centres docents ordinaris. Només quan es consideri que no pot ser atès en el centre docent ordinari que li correspon o en aquell escollit pels pares, mares o tutors, l'escolarització es farà en unitats o en centres d'educació especial.
Les necessitats educatives especials de l'alumne o alumna s'han identificar, avaluar i determinar mitjançant un procés d'avaluació psicopedagògica que fan els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), en col·laboració amb el professorat, els i les especialistes i els serveis específics.
En finalitzar l'educació primària, els EAP col·laboren en l'orientació de l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'ESO. L'orientació inclou un informe sobre el procés educatiu d'aquest alumnat i les mesures d'acollida aconsellables per garantir una adequada transició entre etapes, que ha de complementar la informació elaborada pel centre. En finalitzar l'escolaritat obligatòria, els EAP col·laboren en l'orientació feta pel centre sobre el futur acadèmic i professional de l'alumne o alumna.
Les programacions de competències i continguts prenen com a referent el desenvolupament personal i social, emocional, comunicatiu i cognitiu de l'alumnat. Es prioritzen les habilitats de comunicació, l'autonomia personal i les habilitats socials que afavoreixin la participació de l'alumnat en entorns socials i escolars normalitzats i que facilitin la seva vida familiar, el gaudi de l'oci i la cultura, la incorporació posterior a entorns laborals i la transició a la vida adulta. Per a aquest alumnat cal adaptar l'organització dels continguts de les matèries i la metodologia, que ha de ser específica i personalitzada. Aquesta organització pot ser diferent de la dels centres educatius ordinaris i adoptar, si escau, l'estructura dels programes de diversificació curricular d'educació secundària obligatòria.
També hem parlat de trastorns especifics i dificultats que poden apareixer a les aules d'educació infantil, aspecte que m'interessa moltissim. Hem fet un recull de tots aquests i  m'han proposat des del centre diverses lectures sobre algun d'ells. Ara mateix he començat amb un llibre molt interessant que es diu "Perquè em costa tant apendre" d' Anna Sans Simó.Molt interessant i la informacio que em dona és clara i concisa. És un d'aquells llibre que combina teoria i pràctica i que et permet traspassar allò que vas llegint amb la meva pràctica diària. Quan l'hagi acabat del tot ja us dire el què.  Aquest aspecte de cercar nformacio sobre les dificultats dins de llibre de lectura m'ha agradat, resulta molt més amè i molt enriquidor.
 


martes, 3 de abril de 2012

FASE 2: RECOLLIDA D'INFORMACIÓ I VALORACIÓ INICIAL

FASE 2 : RECOLLIDA D’INFORMACIÓ I VALORACIÓ INICIAL.                                                          DATA:    INICI 6-4-12 / 20-4-12               HORES: 10 H
Objectius: Recollida d’informació de l’alumnat de l’escola que assisteix al centre. Cerca de les necessitats individuals i fonamentació teòrica. Revisió del document sobre el Pla d’atenció a la diversitat. Anàlisi de les NEE dels alumnes dels quals treballaré. Lectura del pla d’Interculturalitat i el Pla d’habilitats socials. Observació dels alumnes a les aules.
Destinataris/àries: Alumnes d’Educació Infantil implicats i que assisteixen al centre, tutora de pràctiques, psicopedagoga de l’EAP, i jo.
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Assistència a les reunions per conèixer casos que es tracten en aquest moment. Conèixer quines són les fases a seguir i el paper de cada professional a les reunions.
 2. Creació d’un document on reculli totes les observacions i aspectes a tenir en compte dels alumnes d’educació Infantil objecte d’estudi.
 3. Creació d’un document amb fonamentació teòrica sobre les NEE que apareguin en els casos escollits amb possibles recursos, estratègies,diagnòstics...
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Anotacions en el diari de pràctiques. Creació de documents segons el tipus d’informació que necessito: Un document sobre les NEE més generals, un altre amb els aspectes a tenir en compte d’aquestes necessitats en l’àmbit educatiu, un altre amb aspectes de diagnòstic per a prevenir i intervenir, etc. Enregistrament de tota la informació en documents marc.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
 1. Qüestionar-me a mi mateixa a mesura que cerco la informació si el que vaig fent concorda amb el què necessito. Comprovació de la informació a través del diàleg amb la tutora de pràctiques.


Aquests propers dies m'endinsaré amb aquesta segona fase. Tinc molt a fer, a veure, a apendre i a descobrir. Mentres també revisaré la bibliografia i buscaré informació util per desenvolupar la part més teòrica i que a la vegada em serveixi de formació pels casos que treballaré. Tinc pendent una reunió amb l'equip del centre. Espero sentir-me com una més...

INICIEM LES PRÀCTIQUES

FASE 1 :  PRESA DE CONTACTE AMB LA INSTITUCIÓ ESCOLAR I AMB EL CENTRE MARAGDA                                            DATA:   2-4-12                   HORES: 2H
Objectius: Exposar el meu projecte de Pràctiques. Intercanvi sobre les tasques que es desenvolupen en el centre. Traspàs de les funcions del psicopedagog i la intervenció dins el centre privat i les repercussions en la comunitat familiar i educativa. Exposició i confecció d’un horari de treball conjunt.
Destinataris/àries: Personal del centre, la tutora de Practiques i jo.
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Primers contactes via personal i intercanvi de malis i telèfons de contacte.
 2. Entrevista amb la coordinadora i psicopedagoga del centre  per conèixer l’organització del centre, a trets generals conèixer el funcionament, les finalitats, els àmbits.. I per un traspàs marcat dels interessos comuns i l’exposició de les intencionalitats en funció del plantejament inicial d’aquest projecte.
 3. Planificació conjunta de les meves pràctiques.
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Anotació de dades importants i/o aspectes a considerar. Anotacions a tenir en compte i aspectes a treballar.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
 1. Enregistrament de les observacions a una llibreta. Dates marcades a l’agenda.  Plantejament de les trobades.


Bufff... quants de nervis acomulats abans de començar les pràctiques. A la meva panxa hi havia aquell "rau rau" típic que apareix quan un comença una cosa nova o fa quelcom que ens posa a prova. LA veritat es que quan vaig arribar al centre em vaig sentir com a casa. La psicopedagoga i l'equip em van acollir i entauldes amb un cafe vaig començar la meva exposició d'interessos i vam debatre diversos aspectes tot fent un intercanvi d'allò més positiu d'aspectes actuals i que van en relació a l'interès del tema del meu pràcticum. Vaig conèixer el funcionament del centre, vaig veure quines een les funcions del psicopedagog i vam acordar pautes de treball. Quines ganes de començar i a la vegada quina feinada que m'espera...sort que amb ganes i il·lusió tot segueix endavant! Puc dir que la FASE 1 queda superada i amb bona nota! Espero aprendre i gaudir molt!

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

·   Farham-Diggory, S. (1980). Dificultades de aprendizaje. Madrid: Morata.
·   García, J.N. (1995). Las dificultades de aprendizaje. Madrid: Narcea
·   Monereo, C; Solé, I. (1996): El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza Editorial.
·   Solé Gallart, I. (1997): La concepción constructivista y el asesoramiento en centros. Infancia y Aprendizaja, 11.
·   Mòduls assignatura Models d’Orientació i intervenció psicopedagógica. UOC
·   Mauri, T. (2003). L’anàlisi de casos com a eina de formació professional. Anàlisi de casos. Barcelona. UOC.
·         Ackerman, N, “Diagnóstico y tratamiento de las relaciones familiares. Psicodinamismos de la vida familiar” 9ª. Ed. Buenos Aires: Paidós, 1988
·         Du Ranquet, Mathilde, “Los modelos en trabajo social intervención con personas y familias” , siglo 21 España editores S.A. Madrid 1996
·         Mòdul 1 de l’Assignatura Anàlisi de Casos:  “L’Anàlisi de casos com a eina de formació professional, UOC.
·   Onrubia, J. i altres (1998) Criteris psicopedagògics per a l’atenció a la diversitat.
·   Barcelona: Departament de Ensenyament, Generalitat de Catalunya.
·   Coll, C., Barberá, E., i Onrubia, J. (2000). La atención a la diversidad en las
prácticas de la evaluación. Infancia y Aprendizaje, 90, 111-132.


DESCRIPCIÓ DEL TEMA DEL PROJECTE


Evidentment la relació entre el Pràcticum II i el projecte que es presenta en aquest treball tenen molta relació per l’interès que suscita en mi la feina del psicopedagog. Aprendre sobre les funcions que ha de realitzar en un centre, sobre la relació que ha de tenir amb els altres professionals, igual que amb els alumnes i les famílies dels alumnes amb les que ha de treballar. D’altra banda, per a mi el fet de cursar aquestes pràctiques suposa també el descobriment d’una forma de treballar diferent a la del docent.
La motivació per a realitzar el Pràcticum II al centre MARAGDA ha estat  la reflexió i les ganes de veure la mateixa realitat educativa des d’una altra vessant. El fet de treballar com a mestra d’infantil a una escola on alguns alumnes assisteixen al centre, des de fa uns quants anys, fa que la perspectiva meva vagi cap en donar un pas més, formant-me teòricament i a nivell pràctic i fer un visionat general de la realitat de les necessitats educatives que sorgeixen a l’etapa d’Infantil.
El tema objectiu d’aquest projecte es centra en el replantejament de l’atenció a la diversitat i la resposta ajustada i diversa que es dóna a aquesta diversitat, i com exemple com es a mostra en l’etapa d’infantil. Les pràctiques coincideixin en part del segon i tercer trimestre del curs escolar, la meva intervenció principal anirà enfocada cap a l’observació,  la participació i col·laboració en promoure un nou pla d’atenció a la diversitat i en la inclusió escolar dels alumnes de nova incorporació, alumnes d’ infantil amb necessitats educatives diverses...

INTERVENCIÓ EN L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, DETECTAR LES POSSIBLES NEE DELS NENS EN EDUCACIÓ INFANTIL.

L’àmbit escollit  és l’àmbit escolar. El psicopedagog en aquest àmbit té un paper basat en el diagnòstic en l’educació; l’atenció a la diversitat; l’assessorament en l’elaboració de plans individualitzats per a alumnes amb necessitats educatives especials; l’assessorament curricular didàctic i metodològic en totes les vessants; la orientació i la intervenció psicopedagògica per al desenvolupament acadèmic i personal; la interculturalitat i inclusió escolar; i l’assessorament a les famílies. Aquest professional es coordina amb freqüència amb la resta de professionals que formen el gabinet psicològic, el claustre de mestres i pares d’alumnes.
La intervenció té un caràcter global i dinàmic, perquè en el seu abordatge té en compte en estreta interrelació els aspectes personals, familiars, escolars i socials dels alumnes. Les actuacions es realitzen en el mateix context en el qual sorgeixen les necessitats o demandes, vinculant-les amb els mecanismes de la vida quotidiana que els emmarca. El treball conjunt en el si de l’equip i entre els EAP esdevé l’element bàsic per a la planificació d’intervencions de caràcter coherent i eficaç ajustades a les necessitats socioeducatives del territori.
El centre de realització de les pràctiques es troba situat a Santa Maria de Palautordera, una població del Vallès Oriental. Aquest, rep el nom de MARAGDA SCP. És un centre que ofereix un servei d’atenció i prevenció en el desenvolupament i aprenentatge dels infants i les seves famílies.
La missió del psicopedagog/a del centre es basa en coordinar-se amb els diferents professionals i centres educatius per detectar, analitzar, intervenir, avaluar.. els diferents casos en funció de les necessitats educatives específiques que cada infant presenta. Amb la coordinació que ha de garantir el psicopedagog es posen en marxa tots els serveis que s’ofereixen o que es necessiten per fer front als diferents casos que es van trobant i dels que s’ha sol·licitat una avaluació.
Últimament a les escoles han aparegut molts serveis externs que molt sovint estan relacionats amb els mateixos alumnes (amb un alumne i poden treballar diferents agents), per coordinar aquest treball, és necessària la figura del psicopedagog per coordinar les intervencions i elaborar un document on quedi informació.
A part dels nens amb informe tècnic i dictamen (que normalment reben atenció de serveis externs), hi ha altres alumnes que reben atenció per part de serveis externs amb els quals és necessària una bona coordinació (psicòleg, optometrista, logopeda...)
Per realitzar aquesta coordinació caldria que el psicopedagog realitzés un treball en xarxa.
La creació de xarxes de treball conjunt entre professionals, entre l’escola i altres agents i serveis educatius, constitueix un procés altament participatiu i vinculant. Col·laboració, participació i implicació configuren l’entramat relacional i operatiu de la xarxa, cosa que afavoreix la coresponsabilitat dels que hi participen i també l’assumpció compartida del poder amb relació a les decisions i actuacions que es planifiquen.
La societat d’avui dia, té una especial significació per a la perspectiva comunitària de la intervenció psicopedagògica, ja que des d’aquesta es considera que l’individu, no és un ésser únicament “diferenciat”, sinó un ésser social, que creix i es construeix, internament i externament, per mitjà de vincles que estableix amb el seu entorn i amb aquells que l’habiten. Les necessitats educatives dels individus deixen de ser considerades com un element simple per ser plantejades com una cosa complexa, dinàmica i canviant segons les interaccions de l’individu en diferents contextos.
La intervenció comunitària intenta actuar de manera compensadora, integrada i global sobre els contextos (família, escola) i sobre les condicions que propicien el fracàs escolar o a marginalitat social implicant a diferents institucions educatives, sanitàries...com a agents directes en la seva presa de decisions i en les actuacions.
Des d’una perspectiva comunitària de la intervenció psicopedagògica el treball en xarxes entre professionals que intervenen a una escola, pretén avançar en plantejament de caràcter:
·         Globalitzant. Analitzant les demandes i els problemes als quals s’ha de donar resposta des d’una perspectiva global.
·         Plurisdisciplinària. La majoria de situacions socials i educatives són tan riques i complexes que el seu estudis no pot ser des d’una única disciplina. És necessària l’aportació de cada professional que forma part de la xarxa.
·         Compartit. La creació d’un treball en xarxa requereix preveure les bases del funcionament dels grups cooperatius en els quals la funció específica i individual de cada membre han de ser compartits posteriorment.
És important diferenciar les funcions que són pròpies de cada un dels serveis integrats a la xarxa i tenir present que cal consensuar la presa de decisions i establir qui i com actuarà i fer una valoració de la intervenció feta.

S’entén per necessitats educatives especials (NEE) aquelles afectacions temporals o permanents, com ara discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, sobredotació o condicions associades a la història educativa i escolar de l’alumnat, que requereixen una atenció escolar especialitzada. El nostre sistema educatiu es regeix pel principi d’escola inclusiva. Els alumnes amb necessitats educatives especials s’escolaritzaran preferentment en els centres educatius ordinaris. Prèviament a la seva escolarització, es realitza una avaluació inicial de les seves necessitats específiques. Un cop avaluades llurs capacitats i els suports disponibles, si es considera que no poden ser atesos en centres ordinaris, es deriven a centres d’educació especial.
Per contribuir a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials de tots els centres, el sistema educatiu compta amb professionals, recursos i serveis educatius generals i específics:
·         Serveis educatius de zona (SEZ): són serveis per a l’assessorament psicopedagògic i per al suport en recursos pedagògics als centres educatius de la zona. Inclouen:
o       l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)
o       el centre de recursos pedagògics (CRP)
o       l’equip d’assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió (ELIC)

 • Serveis educatius específics (SEE): són serveis de suport a l’activitat pedagògica dels centres amb l’objectiu d’adequar l’actuació educativa a l’alumnat amb discapacitat o trastorns greus del desenvolupament i la conducta. Els SEE fan l’avaluació específica de necessitats educatives d’alumnat amb discapacitats vinculades a la seva especialitat, ofereixen suport en recursos i materials didàctics específics i duen a terme accions de suport per al professorat i l’alumnat i les famílies per a la intervenció educativa.

  Són serveis educatius específics: (entre altres)
  • CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius): CREDV (Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals)
  • SEEM (Servei Educatiu Específic en Discapacitat Motora)
  • SEETDiC (Servei Educatiu Específic en Trastorns Generalitzats del Desenvolupament i de la Conducta)