martes, 24 de abril de 2012

CARACTERÍSTIQUES ETAPA EDUCACIÓ INFANTIL

Donat que em centro amb l'Etapa d'Educació Infantil, vam creure oportú descriure acuradament les característiques de l'etapa. Aquestes , a grans trets, són:Necessitat d’una col·laboració estreta amb les famílies: és molt important una relació i una col·laboració positiva entre la família i l’escola. Moltes de les capacitats que l’infant ha de desenvolupar en aquestes edats es poden afavorir i potenciar tant a la família com a l’escola i, de fet, s’afavoreixen molt més quan la família i l’escola actuen de manera conjunta i complementària.
  • Caràcter no obligatori: és una etapa educativa prèvia a l’escolarització obligatòria. No tots els nens hi accedeixen i l’escolarització es produeix en temps i estades diferents segons el context i les decisions que pren cada família respecte a això.
  • Funció educativa i social: No es pot discutir la funció educativa de l’escola en aquestes edats, especialment en el parvulari. Cal reconèixer, però, que l’escola infantil sobretot en els primers anys de vida de l’infant, acompleix, també, una important funció social d’ajut a les famílies en l’educació i cura dels més petits. Aquesta funció permet la incorporació de la dona al món laboral i la col·laboració de les institucions educatives en les tasques familiars.
  • Gran diversitat d’oferta educativa: hi ha una gran varietat de centres. Les característiques de cada centre influeixen en les possibilitats i les maneres de fer dels centres i, en conseqüència, en les experiències i els aprenentatges dels més petits.
  • Moment evolutiu impressionant: els canvis que es produeixen en els nens/es són d’una magnitud que no té paral·lelisme amb els que s’esdevenen en altres etapes del sistema. Un dels reptes d’aquesta etapa, precisament, consisteix per a poder adaptar-se a les característiques tan diferents dels infants segons el nivell del cicle en el qual estan.
  • Gran diversitat dins del grup: en tota l’etapa hi ha una gran diversitat de situacions i comportaments en el si del mateix grup. Les petites diferències d’edat, en aquests moments, poden comportar graus de desenvolupament força diferents i evidents. D’altra banda, les famílies disposen d’una gran varietat d’estils educatius, culturals i socials.

No hay comentarios:

Publicar un comentario