lunes, 14 de mayo de 2012

OBSERVACIÓ A LES REUNIONS

Per altra banda he fet observacions en les diferents reunions amb els diferents cicles per a veure

En totes l’esquema de la reunió ha estat el següent: Infantil
 Primària
Per part dels tutors veig una inquietud i pressió molt forta a acabar el temari que s’ha de donar, en la manca de temps que sempre tenen per coordinar-se i en la frustració que tenen amb els nens que no avancen. Estan més satisfets amb els que reben sessions d’Ed. Especial ja que fan un treball més ajustat però s’angoixen quan els tenen dins l’aula.

Aquesta diferència que he comentat en diverses ocasions ha generat davant tant al meu centre de pràctiques com en el centre escolar on treballo. Cal questionar-nos ho el perquè de tot plegat!
tot i entendre la diversitat en tot els seu espectre ampli les mesures que porta a terme no corresponen amb aquesta idea ja que porta a terme agrupaments de nens sempre amb NESE. o reforços ordinaris sempre fora de l’aula, amb bastant manca de coordinació per portar un treball de continuïtat amb el que s’està fent dins l’aula,amb grups de nivell homogeni baix o molt baix .
tracta la diversitat en tot moment en el context aula que és el context significatiu del nen. S’entén la diversitat en tot el seu espectre ampli: des del que fa la tutora en rebre al nen a la filera quan entre plorant i l’acull, fins la tutora del nen autista que ha treballat dins l’aula i fora com al company "X" amb autisme pot accedir a la filera sol però quan es despista un company de classe el pot acollir amb la mà i redirigir-lo,fins a quan amb la logopeda realitzen PECS fora de l’aula per establir comunicacions,fins a realitzar tallers internivells heterogenis d’infantil per treball els jocs populars.

 TEMÀTICA: Nens amb NESE i nens amb reforços ordinaris
 MESURES: que s’estan portant a terme (ACI, ACIS, flexibilització d’horari, agrupaments..)
 AVALUACIÓ D’AQUESTES MESURES: Avaluació d’aquests nens, problemàtiques sorgides,dubtes..
 PROPOSTES DE MILLORA: possible modificació d’horari,treball amb les famílies,revisió d’ajuts previstos...
Cal dir que en aquestes observacions que he fet en aquestes reunions he trobat una diferència molt clara del tractament de la diversitat pel que fa a l’etapa d’infantil amb la de Primària.
com es tractava l’atenció a la diversitat. A les reunions assisteixen els membres del cicle , el coordinador, la cap d’estudis, la logopeda i una servidora, i la psicopedadoga, la meva tutora (ella ha assistit sempre que ha pogut per horaris)

No hay comentarios:

Publicar un comentario