lunes, 28 de mayo de 2012

CONCLUSIONS

La idea general que tenia del treball d’un psicopedagog en aquest àmbit era una idea més centrada en l’alumnat i la seva intervenció en els processos d’aprenentatge. Aquesta idea ha evolucionat en mi al veure com el psicopedagog en la seva tasca observa, participa i col·labora en multituds d’aspectes educatius en el centre i fóra d’ell palpant i predient tots els factors que intervenen dins el context que li toca intervenir i com té en compte tots els altres contextos que interactuen amb el subjectes a intervenir (nínxols d’aprenentatge).
Em vaig adonar de la difícil tasca del psicopedagog en alguns casos com potser la meva escola on alguna part del professorat no vol canviar res del que fa i com un equip directiu no sap com motivar-los moltes vegades.

La veritat és que com a conclusió he de dir que ha estat una experiència molt enriquidora i motivadora perquè tot i els entrebancs / canvis als quals he hagut de fer front, com a procés obert i flexible que és una intervenció psicopedagògica, cal afegir la manca d’experiència en el desenvolupament d’aquests projecte en concret. La veritat a mida que anaven passant els dies i anava documentant-me sobre les funcions del psicopedagog del centre i anava portant a terme les actuacions proposades, vaig anar agafant molta més confiança i ganes de saber-ne més.Aquesta experiència ha possibilitat una idea més real del que implica fer de psicopedagog, així com d’algunes de les problemàtiques a les quals ha de fer front i proposar actuacions mitjançant la posada en pràctica de totes les estratègies que tingui al seu abast .
D’altra banda, els coneixements que he assolit han anat molt més enllà del que havia previst inicialment. És a dir, l’assoliment d’aquests aprenentatges tant dels que fan referència a la tasca psicopedagògica com els més específics propis del context on s’ha intervingut, ha possibilitat un canvi conceptual en relació a la intervenció psicopedagògica.En aquest sentit, més que una adquisició o una ampliació de coneixements el que s’ha produït ha estat una construcció de coneixements.

Si parlem de diversitat, estem contraposant la realitat escolar actual a la de fa unes dècades, quan es fomentava l’homogeneïtzació, i s’educava segons les característiques i les necessitats de la mitjana de la població. En realitat, es deixava fora del sistema un bon nombre d’alumnes.
En tot aquest temps transcorregut, els centres educatius han experimentat canvis. Ja no parlem de diversitat, sinó d’inclusió educativa. L’escola inclusiva és una escola efectiva per a tothom, que vetlla per l‟acollida de tots els membres de la comunitat escolar.
En aquesta línia, cal buscar fórmules per atendre a tot l’alumnat i aquestes van en la línia d’establir mesures preventives: organització, metodologia, programació per competències bàsiques...que quedaran reflectides en els diferents plans, on es combinaran de manera interactiva intencions i realitats. Però és especialment important incidir en la formació del professorat.
En el desenvolupament de les pràctiques he constatat el volum de demandes d’intervenció que pot arribar a rebre el psicopedagog. La tasca del psicopedagog/a en els centres educatius té molt a veure amb l’atenció individual als alumnes, però també amb poder dinamitzar entorns d’aprenentatge estructurats de maneres diferents a les habituals i poder posar tot l’alumnat en situacions d’èxit. La tasca ha de ser conjunta.

Valoro molt positivament l'aprenentatge adquirit durant aquestes pràctiques i l'experiència que m'ha aportat. Estic contenta de la feina feta i malgrat els canvis que m'han anat sorgint, l'intercanvi d'opinions que ens ha generat hores de debat, i els canvis de visions i canvis de plans sobre la marxa, ha valgut molt la pena. He llegit força sobre la intervenció en l'atenció a la diversitat, aspecte que també m'ha estat d'allò més constructiu. He après molt escoltant l'experiència de la meva tutora i sobretot veien-la actuar.  Valora de força satisfactòria tot el què engloba aquestes pràctiques i a la vegada estic agraïda a totes le spersones implicades que les han fet possible.

No hay comentarios:

Publicar un comentario